Hej!

Bardzo się cieszę, że zdecydowałaś/zdecydowałeś się zrobić zakupy w sklepie internetowym Bizarium.

Zapoznaj się z obowiązującym nas regulaminem, a w razie wątpliwości skontaktuj się poprzez dane w nim wskazane.

Regulamin zakupów w sklepie internetowym bizarium.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem bizarium.pl
Operatorem sklepu jest Natalia Kućma, której przysługuje wyłączne prawo do prowadzenia tego sklepu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Sprzedawcę oraz wszystkie Klientki i Klientów zamawiających i kupujących produkty w sklepie internetowym bizarium.pl.

1. Postanowienia wstępne

1.1 Definicje:

1) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bizarium.pl;
2) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem bizarium.pl
3) Sprzedawczyni – Natalia Kućma z siedzibą w Krakowie (30-398) przy ul. Skołczanka 5/3, prowadząca działalność nierejestrowaną, tel. 607203963, e-mail: pracownia@bizarium.pl;
4) Klientka/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skutecznie dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym bizarium.pl poprzez uzyskanie loginu i hasła, celem dokonania zakupu produktu, lub złożyła zamówienie w sklepie online Bizarium bez dokonywania rejestracji konta użytkowniczki/użytkownika;
5) Produkt/Produkty – oferowane w sklepie niepowtarzalne zeszyty artystyczne, komiksy oraz niezwykłe książki, autorstwa Margot Ćmy lub Margot Ćmy i osób z nią współpracujących.
6) Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 287 ze zm.); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

1.2 Informacje o Produktach

Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są nowe i podlegają ochronie praw autorskich.
Produkty są wykonane ręcznie z surowców nowych lub pochodzących z recyclingu.

Produkty wykonywane są w unikatowych wzorach, jak również w seriach limitowanych i nielimitowanych.
Niektóre Produkty wykonane zostały przy użyciu elementów pochodzących z recyklingu, materiałów zakupionych na pchlich targach, stanowiących element starych, już nieużytecznych rzeczy albo zakupionych w antykwariacie.
Wykorzystanie tych elementów i materiałów, noszących oznaki czasu i używania, nie świadczy o istnieniu wad fizycznych Produktów.
Z uwagi na ręczny sposób wykonania Produktów Sprzedawczyni zastrzega sobie możliwość istnienia różnic w Produktach wykonanych w ramach serii limitowanej konkretnego wzoru.
Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach. Kolory Produktów mogą różnić się na zdjęciach z powodu ustawień monitora.
Sprzedawczyni informuje, że Produkty – z uwagi na ich rękodzielniczy charakter powinny być użytkowane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przechowywane w sposób odpowiadający ich właściwościom. Sprzedawczyni zakazuje kontaktu Produktów z wodą.

Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klientkę/Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

1.3 Cena

Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.
Podane ceny są cenami brutto. Ceny Produktów nie obejmują kosztów przesyłek.
Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.
Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klientkę/Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

1.4 Promocje

Przez promocję należy rozumieć oferowanie sprzedaży Produktów na warunkach korzystniejszych od warunków standardowych sprzedaży, obowiązujących w Sklepie.
Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się z żadnymi promocjami stosowanymi przez Sprzedawcę. Klientka/Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że zasady obowiązywania akcji promocyjnej wyraźnie będą przewidywały możliwość łączenia kilku różnych promocji.

2. Rejestracja i logowanie

W celu dokonywania zakupów Produktów przez Klientkę/Klienta w Sklepie, można utworzyć konto użytkowniczki/użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Wraz z rejestracją Klientka/Klient otrzymuje nazwę (login) do Sklepu oraz wybiera hasło.
Klientka/Klient może również złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji konta użytkowniczki /użytkownika.
Zarówno rejestracja w Sklepie jak i złożenie zamówienia bez rejestracji jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

3. Składanie zamówień

Sprzedawczyni prowadzi sprzedaż Produktów w Sklepie z wykorzystaniem sieci Internet.

Informacje zamieszczone w Sklepie dotyczące Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
Klientka/Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia.
Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klientki/Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.
Po złożeniu zamówienia przez Klientkę/Klienta, Sprzedawczyni wysyła na jego adres internetowy podany w formularzu rejestracyjnym e-mail zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawczyni realizuje zamówienia wysyłając Produkty do Klientki/Klienta z miejscem odbioru położonym w obszarze terytorialnym Polski oraz wybranych obcych krajów.

4. Zmiana lub wycofanie zamówienia

Sprzedawczyni dopuszcza wprowadzenie przez Klientkę/Klienta zmian w złożonym zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klientkę/Klienta, potwierdzającego fakt wysłania zamówionego Produktu.
Do momentu wysłania przez Sprzedawcę powyżej wskazanego e-maila, Klientka/Klient może także wycofać złożone zamówienie.

5. Termin realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
Sprzedawczyni realizuje zamówienia w terminach wskazanych powyżej, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 16.00, oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta), uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.

Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klientkę/Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, DHL Express lub Paczkomatów Inpost.
Koszty związane z wysyłką Produktu do Klientki/Klienta, ponosi Klientka/Klient.

Koszt przesyłki Produktu do Klientki/Klienta na terenie Polski wynosi:
– 15 (piętnaście) złotych – przy wysyłce za pośrednictwem firmy kurierskiej przy wartości zamówienia poniżej 450 zł;

– 15,00 (piętnaście) złotych – przy wysyłce za pośrednictwem paczkomatów Inpost przy wartości zamówienia poniżej 450 zł;

– koszty wysyłek zagranicznych są uzależnione od kraju przeznaczenia;

Sprzedawczyni zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia, z uwagi na jego wartość, ilość Produktów, specyficzny charakter Produktu wymagający specjalnego opakowania w transporcie itp.
Koszty przesyłki Produktu do Klientkę/Klienta poza terytorium Polski, jak również ostateczną wysokość kosztu przesyłki danego Produktu na terytorium Polski, Sprzedawczyni każdorazowo wskaże Klientowi w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.

6. Sposób płatności

Sklep przewiduje następujące formy płatności ceny za Produkty:
1. Przelew na rachunek Sklepu: mBank numer rachunku: 38 1140 2004 0000 3802 6371 2896, w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia lub symbol zamówionego Produktu podany przy jego opisie w Sklepie;
2. Płatności online WP PAY dla WooCommerce. Zapłać przelewem elektronicznym, BLIK, G-Pay, Apple Pay lub kartą płatniczą – zapłata realizowana w czasie rzeczywistym, poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w Sklepie bezpośrednio przez Sprzedawcę lub podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy;
W przypadku wyboru przez Klientkę/Klienta „przelewu” jako formy płatności, brak zaksięgowania na rachunek Sklepu wpłaty ceny za Produkt w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia potwierdzenia e-mailem przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, skutkuje anulowaniem zamówienia.

7. Paragony, faktury, potwierdzenia umowy sprzedaży

Dla wszystkich transakcji sprzedaży Produktów w Sklepie wystawiane są dowody
zakupu w postaci paragonu lub faktury.
Faktura wystawiana jest na wyraźne życzenie Klientkę/Klienta, zgłoszone przy składaniu zamówienia albo nie później niż w terminie 7 dni od dokonania odbioru Produktu.

Sprzedawczyni obowiązany jest potwierdzić na piśmie Klientowi wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy sprzedaży Produktu. Potwierdzenie to Sprzedawczyni doręcza Klientowi wraz z zakupionym Produktem.

8. Uszkodzenia przesyłek

Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klientka/Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie (np. zerwanie taśm zabezpieczających przesyłkę).
Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klientka/Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i – w miarę możliwości w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klientka/Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.

9. Odstąpienie od umowy sprzedaży i zwrot Produktu

Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 287 ze zm.). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może dotyczyć wszystkich zakupionych towarów albo ich części.

Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie można również złożyć drogą elektroniczną wysyłając formularz i wysyłając go na adres e-mail: pracownia@bizarium.pl lub wysyłając jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie na stronę internetową Serwisu. Jeżeli Użytkownik skorzysta z ostatniego wspomnianego sposobu składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawczyni niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy umowy. Sprzedawczyni dokonuje zwrotu świadczeń najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klientkę/Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klientkę/Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu Klientka/Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klientkę/Klienta w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Produktu, Klientka/Klient odsyła Sprzedawcy zakupiony Produkt na adres podany na stronie internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klientkę/Klienta. Klientka/Klient odpowiada względem Sprzedawcy za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

Sprzedawczyni oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

10. Reklamacje

Jeżeli Klientka/Klient w ciągu 2 lat od daty zakupu stwierdzi wady Produktu, może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, zgłaszając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy (ul. Skołczanka 5, 30-398 Kraków) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: pracownia@bizarium.pl.

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (lub firmę) Klientkę/Klienta, która dokonał zakupu, dane kontaktowe Klientkę/Klienta, w tym adres, na który ma nastąpić ewentualny zwrot Produktu, informację którego Produktu dotyczy reklamacja, opis problemu (wady) wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową (gdy Klientka/Klient wysyła zgłoszenie e-mailem) i datą jego wystąpienia, a także żądanie, w jaki sposób Klientka/Klient chciałaby aby reklamacja została rozpoznana.

Klientka/Klient udostępnia sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

Sprzedawczyni rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Jeżeli dany Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). art. 556 – 576, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020, poz. 287 ze zm.).
W sytuacji wystąpienia wady Produktu Klientka/Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Produktu na nowy; naprawy Produktu; obniżenia ceny; odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od Klientkę/Klienta. Sprzedawczyni mając na uwadze postanowienia ww. ustaw może zaproponować inne rozwiązanie niż żądane przez Klientkę/Klienta, uwzględniając przy tym następujące okoliczności: możliwość naprawy lub wymiany Produktu, nadmierność kosztów dla Sprzedawcy; charakter wady – istotna czy nieistotna; to, czy Produkt był wcześniej reklamowany i czy jego wady zostały usunięte.

Sprzedawczyni musi wymienić Produkt lub usunąć wadę w rozsądnym czasie.

W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (gdy uszkodzenia wynikają z winy Klientkę/Klienta na skutek nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawczyni zawiadomi Klientkę/Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

11. Polityka prywatności

Klientka/Klient, dokonując rejestracji w Sklepie, dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówień i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, oraz w celach komunikacyjnych, marketingowych (przedstawienia oferty Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu).
Dane te nie są przez Sprzedawcę przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Sklep przetwarza dane Klientki/Klienta zgodnie z prawem i z zachowaniem poufności.
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia innym podmiotom zgromadzonych danych osobowych Klientek/Klientów.
Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klientka/Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.

Klientka/Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie (na adres e-mail) informacji związanych z ofertą Sprzedawcy oraz jego działalnością handlową i twórczą.
Sprzedawczyni informuje, że podczas korzystania z usług Sklepu w komputerze Klientki/Klienta instalowane są pliki typu “cookies”. Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. Szczegóły instalowania plików zawiera Polityka prywatności.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

12. Postanowienia końcowe

Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z zarządzaniem Sklepem, bez zgody Klientek/Klientów.
Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Sklepu, naruszeń Regulaminu, oferty Produktów, wiarygodności danych lub innych stwierdzonych nieprawidłowości, jak również wszelkie oświadczenia i zgłoszenia skierowane do Sprzedawcy, należy przesyłać na adres e-mail Sprzedawcy.
Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientki/Klienta w zakresie zamówień, których realizacja została już podjęta przez Sklep.
Klientki/Klienci zobowiązują się do sprawdzania Regulaminu w regularnych odstępach czasu pod kątem zmian lub uzupełnień. Przez każde kolejne logowanie się, Klientka/Klient oświadcza, iż zgadza się z aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu.

W przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu, Klientka/Klient powinien powstrzymać się od zalogowania w Sklepie i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o takiej decyzji. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian Regulaminu pociąga za sobą usunięcie konta Klientki/Klienta.
Sprzedawczyni oraz Klientka/Klient, zawierający umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep, dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu oraz treści i wykonania umów sprzedaży Produktów, rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprzedawczyni udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klientki/Klienta.

13. Wzór formularza odstąpienia od umowy